informacje: +48 22 551 55 33

O G Ł O S Z E N I E

Fundacja „Wsparcie"
z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopernika 36/40

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz sporządzenie sprawozdania z badania

 

 1. Oferty należy składać z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok 2019" w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2019 r. do godz. 12.00 w siedzibie Fundacji „Wsparcie" 00-924 Warszawa ul. Kopernika 36/40 do sekretariatu czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, przesłać pocztą na adres siedziby Fundacji lub mailem na adres: (decyduje data wpływu).

 2. Obowiązki biegłego rewidenta:

 1. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności na posiedzeniu Rady Fundacji „Wsparcie" zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Fundacji „Wsparcie" za rok obrotowy 2019.

 1. Oferta powinna zawierać:

 1. Informacje o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.

 2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych.

 3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.

 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.

 5. Cenę netto w złotych za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania bezpośrednio w Fundacji.

 1. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego: 01-20 marca 2020 r.

 2. Oczekiwany termin przedłożenia opinii i raportu: 30 marca 2020 r.

 3. Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 15 listopada 2019 r.

 4. Po dokonaniu wyboru Fundacja „Wsparcie" podejmie szczegółowe ustalenia w celu podpisania umowy z wybraną firmą.

 5. Pełna płatność za przeprowadzenie badania nastąpi po przyjęciu przez Radę Fundacji „Wsparcie" sprawozdania finansowego oraz opinii i raportu z badania.

 6. Fundacja „Wsparcie" zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych.

 7. Dodatkowe informacje można uzyskać drogą mailową:

 

Wiesław Jacenty Krzyżanowski
Prezes Zarządu
Fundacji „Wsparcie”

Fundacja Wsparcie

Oferuje do wynajęcia lokale i pomieszczenia biurowe w całym kraju.

Polecamy:

Sala konferencyjna 60-osobowa

 • nagłośnienie,
 • klimatyzacja,
 • szatnia, zaplecze kuchenne
 • dostęp do bufetu.
szczegóły

Biuro 380 mkw na wynajem

 • Ilość ponieszczeń: 16
 • Powierzchnia: 380 m2
 • Czynsz: 60,00 PLN/m2
 • Koszty ekspl.: 15,00 PLN/m2
 • Dostępność: 09/2016
szczegóły
Copyright © 2013 . All rights reserved.